presentatie “Boerderij” in kinderatelier van kinderdagverblijf (1,5 – 4 jaar)

Tijdens de jaarlijkse Fancy Fair in Kinderdagverblijf de Kleine Plantage, thema: de boerderij, presenteerde ik in het kinderatelier: een met de peuters (1,5 – 4 jaar) gemaakt stop en beweeg filmpje en interactieve multi-zintuiglijke  “super sonic sound scape shoes”.

                                                                                                                      ( English version below)

stop en beweeg filmpje Boerderij:

Voor het maken van het filmpje heb ik gebruik gemaakt van de stop motion studio – app. De kinderen hebben zelf de dieren en objecten gekozen, de richting en bewegingen bedacht en samen met mij kleine verhalen in beweging gebracht en gefotografeerd. Hun eigen verhalen: zoals b.v. het grote vader-varken dat op de spin poept omdat deze een klein biggetje heeft bang gemaakt… Daarna hebben ze geluiden van dieren, vrachtwagen en nog andere geluiden gemaakt (gerausch machen). Ik heb hun geluiden gemixt met enkele soundscapes met vogels en knorrende varkens  onder de film geplaatst. Er was veel enthousiasme tijdens het maak proces; ieder op eigen niveau. (gedocumenteerd) En ze lieten met trots het uiteindelijke resultaat aan hun familie zien.

Kijk: stop en beweeg film, Boerderij in kinderatelier Kleine Plantage, Ricardo Huisman, mei 2024

           

“super sonic sound scape shoes”

Door in de interactieve tactiele “super sonic sound scape shoes” te gaan staan konden kinderen, broertjes, zusjes, vaders en moeders even in de “schoenen van een boer” gaan staan.  Ze hoorden en voelden het lopen op klompen, betreden van een schapenschuur met schapen en kleine lammeren, een boerenlandschap met vogels, regen, enz..

Als je ontspannen in de “super sonic sound scape shoes” staat of er rustig bij zit worden de geluiden in verschillende nuances hoorbaar en voelbaar door heel het lichaam. Op een speelse en byzondere manier ervaar je hoe het horen wordt beinvloed door informatie van verschillende zintuigen: een persoonlijk “multi-zintuiglijk hoorperspectief” dat veranderd als je de positie van de klompen veranderd of als je er bij gaat zitten. Je kunt het ervaren als een intieme, geïntensiveerde luisterervaring zonder afgesloten te zijn van de omgeving.

Bekijk informatie  “super sonic sound scape shoes”  en “multi-zintuiglijk hoorperspectief” (artistiek onderzoek) elders op de website. 

 

                                     Ga hier terug naar de pagina: introductie kunsteducatie

 

During the annual Fancy Fair in De Kleine Plantage daycare center, theme: the farm, I presented in the children’s atelier: a stop motion video made with the toddlers (1.5 – 4 years) and my interactive multi sensory  “super sonic sound scape shoes”.

stop motion film “Farm”

I used the stop motion studio app to make the video.  The children chose the animals and objects themselves, came up with the direction and movements and, together with me, set small stories in motion and photographed them. Their own stories: such as e.g. the big daddy pig pooping on the spider because it scared a little piglet… Then they made sounds of animals, trucks and other sounds (“gerausch machen”). I mixed their sounds with some farm soundscapes with birds and grunting pigs placed underneath the film. There was a lot of enthusiasm during the making process; each at their own level. (documented) And they were proud showing the final result to their family.

 “super sonic sound scape shoes”

By standing in the “super sonic sound scape shoes” children, brothers, sisters, fathers and mothers put themselves in the “shoes of the farmer”.  They heard and felt walking in clogs, entering a sheep barn with sheep and small lambs, a farm landscape with birds, rain, etc. If you stand relaxed in the “super sonic sound scape shoes” or sit quietly, the sounds become audible in different nuances and palpable throughout the body. In a playful and special way you experience how hearing is influenced by information from different senses: a personal “multi-sensory hearing perspective” that changes when you change the position of the clogs or when you sit next to them. You can experience it as an intimate, intensified listening experience without being isolated from the environment.

more info:  “super sonic sound scape shoes”  en “multi-zintuiglijk hoorperspectief” (artistic research)