kunst educatie / art teaching

   Iedereen heeft het recht op het beleven en zelf maken van kunst!

Ik ben geluids beelden kunstenaar, soundscape componist, kunstdocent (buitenschools) en maker van (inclusieve) interactieve wollen geluidssculpturen, installaties die alledaagse geluiden, stemmen, verhalen, ritmes en muziek hoorbaar maar ook voelbaar weergeven.

Met leerlingen van kunst academies, basisscholen (regulier en speciaal onderwijs) onderzoek ik hoe het “horen” wordt beïnvloed door informatie van verschillende zintuigen en de cultuur/omgeving waar we opgroeien (“multi-zintuiglijk hoorperspectief”). Eerst door zelf een geluidssculptuur/installatie te ervaren, er mee te spelen of te bouwen om daarna zelf iets te creëren over wat je hebt ervaren, beleefd door te tekenen, schrijven, plakken, dingen te maken met verschillende voelbare materialen, een dansje, of …..

Samen goed luisteren naar de geluidsomgeving tijdens een luisterwandeling of zintuigen-wandeling, geluiden opnemen, er (later) muziek mee maken, iemand interviewen in de buurt over geluiden die je vaak hoort of juist weer zijn verdwenen, of ander thematisch onderwerp.  Daarna zelf geluiden, muziek, verhalen, hoorbaar/voelbaar maken, combineren/componeren en deze samen met tactiele tekeningen, ontdekkingen, foto’s, enz. presenteren aan ouders, begeleiders, andere leerlingen.

Ik heb korte en langere workshops/kunstprojecten gedaan op kunstacademies, binnen het basisonderwijs (BSO) en speciaal onderwijs (clusters 1 en 2) bij Visio en Kentalis (CMB), kinderdagverblijven en tijdens  verschillende community art projecten.

Bezoek hier wat links mijn website en krijg een idee over mijn werk en onderzoek.

Maak een afspraak voor verdere kennismaking en om te bespreken hoe ik dit aanbod kan afstemmen op jullie (specifieke) leerlingen, locatie, tijden, doelstellingen kunstzinnige vorming, school, enz.

Naast internationale erkenning van mijn artistieke onderzoek binnen sound- en sense studies beschik ik over een benoembaarheidsverklaring Inspectie kunstzinnige vorming: docent audio visuele vorming, fotografische vorming, buitenschools. (amateurkunst en BSO)

voorbeelden: 

Hier meer informatie over mijn artistieke onderzoek het “multi zintuiglijke hoorperspectief”.

 

                                 Everyone has the right to experience art and creating it!

I am a sound sculpture artist, soundscape composer, art teacher and creator of (inclusive) interactive woolen sound sculptures, tactile sonic installations that reproduce everyday sounds, voices, stories, rhythms and music audibly but also tangibly. Together with students from art schools, primary schools(regular and special education) I investigate how their “hearing” is influenced by information of different senses and the culture/environment where we grow up (“multi-sensory hearing perspective”). First experiencing a sound sculpture / installation yourself, playing or building with it and then creating something about what you have experienced by drawing, writing, pasting, making things with different tactile materials, dancing, ….. Listening carefully to the sound environment during a listening walk or sense walk, recording sounds, making music with it (later), interviewing someone in the neighbourhood about sounds that you often hear or have just disappeared, or other contemporary thematic topics. After that making sounds, music, stories, audible/tangible, combining/composing and presenting it together with tactile drawings, discoveries, photos, etc. to parents, supervisors and other students.

I have done short and longer workshops/art projects within higher education art schools, primary education (BSO) and special education (clusters 1and 2) at Visio and Kentalis (CMB) daycare centers and during community art projects.